Fredericia Spildevand og Energi A/S bliver partner i Triangle Energy Alliance

Ét af Danmarks helt store renseanlæg bliver partner i Trekantområdets Power to X-samarbejde. Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) driver ét af Danmarks største renseanlæg og er specialiseret i at modtage og behandle cirka 10 millioner kubikmeter spildevand årligt fra by og industri.

-Power to X har en nøglerolle i fremtidens energisystem og kræver sektorkobling og grundlæggende mere omhu med udnyttelsen af vores ressourcer. Vi betragter spildevandet som en ressource, og i dag produceres der biogas på vores spildevandsslam, som omsættes til el og fjernvarme. Restproduktet fra bioforgasningen anvendes som gødning på landbrugsjord.  Potentialet er imidlertid langt større, og det er derfor også helt naturligt at indgå i tættere dialog med vores lokale partnere om, hvordan vi bedst understøtter med råstofferne til fremtidens Power to X-økosystem, siger Peter Daugbjerg Jensen.

Kortlægning af værdifulde vand- og spildressourcer

Et af FRSE’s seneste indsatsområder er sammen med Fredericia Kommune og lokale virksomheder at kortlægge de tilgængelige vandressourcer til lokal industri. Men spildevand er ikke bare spildevand. Hos FRSE er spildevand og slam også en ressource, der skal anvendes til at skabe nye værdier og nye produkter. I dag sker det blandt andet gennem produktion af el, varme og mindre mængder teknisk vand. Ambitionen er, at renset spildevand skal indgå i cirkulære forretningsmodeller til Power to X eller som procesvand til industrier, og at slam skal omsættes til transportbrændstoffer, for eksempel gennem HTL-teknologi.

-Vand som ressource vil fylde mere og mere i tiden, der kommer. Ikke kun til klassisk industrielle formål, men også til Power to X, som kræver store mængder vand til elektrolyse. I hele træskolængder skal der ca. anvendes 2,5 – 2,8 millioner kubikmeter vand til at producere tilstrækkeligt med ultrarent vand til elektrolyse pr. 1 GW kapacitet. Til gengæld kan man bruge mange kilder: spildevand, overfladevand, forurenet vand, havvand, kondenseret røggas – altså damp, siger Søren Schmidt Thomsen, Direktør i Triangle Energy Alliance.

Læs pressemeddelelse