Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX eller P2X) er en proces, hvor elektricitet omdannes til kemisk form, for eksempel brint eller andre grønne brændsler. Det kan være methanol, jetfuel/kerosene eller ammoniak, der kan bruges som drivmiddel, gødning eller energi til industri. Processen foregår i første trin via elektrolyse, hvor strøm føres gennem vand, som deler sig i to gasarter; ilt og brint. Brinten opfanges og kan udnyttes som drivmiddel i sig selv eller som energikilde i industrien, men kan også videreforædles til andre drivmidler.

Mange af de forædlede produkter kræver kulstof (CO2) for at få et tilstrækkeligt energiindhold. Det gælder for eksempel for methanol og grøn jetfuel. Kulstoffet skal være bæredygtigt og kan opsamles som overskudsprodukt ved energiproduktion fra biologisk affald eller restprodukter fra land- og skovbrug, spildevandsanlæg, industri med mere.
Hvis man vil lave ammoniak, kræver det, at brinten bliver tilført nitrogen, som findes i store mængder i atmosfæren.

Elektrolyse i stor skala kræver meget store mængder af vedvarende energi fra vind og sol. Elektrolyse og de eventuelt efterfølgende PtX-processer er altså teknologier , der omdanner grønne elektroner til grønne molekyler. På den måde kan vi lagre vedvarende strøm fra sol og vind på tidspunkter, hvor der ikke er behov for strømmen i nettet, og hvor den ellers ville gå til spilde, og så senere anvende de nye grønne molekyler på områder, hvor det er svært for grøn elektricitet at erstatte fossile brændsler.

PtX-teknologier har derfor en afgørende placering i den grønne omstilling af vores samfund. Det giver især god mening at bygge kapacitet til PtX i et land som Danmark, hvor vi har en forholdsvist veludbygget strømproduktion på vind og sol, og hvor samarbejde mellem brancher gør det muligt at udnytte hinandens energistrømme. For eksempel giver mange af PtX-processerne overskudsvarme, som kan bruges i fjernvarmesystemer til at opvarme husstande og bygninger til erhverv. Der er derfor mange værdifulde  synergier forbundet med den nye, grønne energiproduktion i Trekantområdet.

“Fossil” infrastruktur

I et par århundreder har vores energi- og transportinfrastruktur udviklet sig i tæt parløb med fossile brændsler, som er en billig, tilgængelig og energitæt energikilde. I 1960’erne blev Shell Raffinaderiet etableret i Fredericia i en periode, da olieselskaberne placerede raffinaderierne tættere på forbrugerne end oliekilderne. I dag kan vi anvende den eksisterende ”fossile” infrastruktur til at lagre vedvarende strøm i grønne, bæredygtige brændsler og distribuere dem via gas- og transportnettet til et gryende dansk og tysk marked. På sigt kan der blive behov for en egentlig brint-infrastruktur på linje med det gas-net, vi allerede har.

På mange måder vil vi fortsætte fornuftige principper om at se på tværs af sektorer og udnytte og effektivisere det, vi allerede har til rådighed. De nødvendige brancher og specialiserede virksomheder, der kan sørge for det, er velrepræsenterede i Trekantområdet.

Ved raffinaderiet i Fredericia idriftsætter Everfuel et 20 MW elektrolyse-anlæg i starten af 2022 i samarbejde med raffinaderiet og det lokale varmetransmissionsselskab, TVIS. Planerne er en trinvis udvidelse til 300 MW i 2025 og måske 1 GW i 2030. Raffinaderiet har i dag skiftet navn til Crossbridge Energy Fredericia og den eksisterende infrastruktur fra fossil raffinering har potentiale til at blive omstillet, så man omdanner grøn strøm til flydende, grønne brændstoffer. Mulighederne for distribution er store, da Trekantområdet er et knudepunkt for tung transport, og hele Danmark – med undtagelse af Bornholm – er dækket inden for 200 kilometer.

Fordele ved Trekantområdet

  • Med Ørsteds Skærbækværket i Fredericia, Energnists affaldsvarme i Kolding samt Nature Energy’s biogasanlæg i Holsted er der adgang til flere kilder af koncentreret, grønt kulstof, der er afgørende for at kunne producere for eksempel methanol og grøn jetfuel.
  • Med Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er der både produktions- og afsætningsmæssig ekspertise på flydende brændstoffer, og de nye ejere har en vision om at blive verdens første bæredygtige raffinaderi. Denne kapacitet er især vigtig for at kunne producere grøn jetfuel i stor skala.
  • Havnene i Trekantområdet har stor erfaring i at håndtere avancerede drivmidler samt råvarer hertil.
  • Der er i Trekantområdet er en gasledning, som kan skabe forbindelse til det tyske marked, hvorfra der kan komme en stor efterspørgsel efter brint til stålindustri, raffinering og medicinalindustri.
  • TVIS ejer et veludbygget fjernvarmetransmissionsanlæg til fire kommuner, der kan aftage og afsætte overskudsvarme fra energiproduktionen og spare omkostninger til industrikøling.
  • Trekantområdet har en markant styrkeposition som transportcentrum med inter-modale terminaler i Fredericia-Taulov området og en stor transportsektor, der ønsker at bidrage til demonstration af grønne brændstoffer, blandt andet Billund Lufthavn
  • Trekantområdet har mulighed for at etablere ganske meget ny kapacitet til solenergi, der er en afgørende del af det nye, grønne energisystem.
  • Den danske brint- og PtX-branche kan skabe 53.000 arbejdspladser gennem hele værdikæden, ifølge Brintbranchen.