Hvad er Power-to-X?

Power-to-X (PtX eller P2X) er en proces, hvor elektricitet omdannes til kemisk form. Processen foregår i første trin via elektrolyse, hvor strøm føres gennem vand, som spaltes til ilt og brint. Brinten kan udnyttes som drivmiddel i sig selv eller som energikilde i industrien, men kan også videreforædles til andre drivmidler. Det kan være methanol, jetfuel/kerosene eller ammoniak, der kan bruges som drivmiddel, gødning eller energi til industri.

Elektrolyse i stor skala kræver meget store mængder af vedvarende energi fra vind og sol. Elektrolyse og de eventuelt efterfølgende PtX-processer er altså teknologier , der omdanner grønne elektroner til grønne molekyler. På den måde kan vi lagre vedvarende strøm fra sol og vind på tidspunkter, hvor der ikke er behov for strømmen i nettet, og hvor den ellers ville gå til spilde, og så senere anvende de nye grønne molekyler på områder, hvor det er svært for grøn elektricitet at erstatte fossile brændsler.

PtX-teknologier har derfor en afgørende placering i den grønne omstilling af vores samfund. Det giver især god mening at bygge kapacitet til PtX i et land som Danmark, hvor vi har en forholdsvist veludbygget strømproduktion på vind og sol, og hvor samarbejde mellem brancher gør det muligt at udnytte hinandens energistrømme. For eksempel giver mange af PtX-processerne overskudsvarme, som kan bruges i fjernvarmesystemer til at opvarme husstande og bygninger til erhverv. Der er derfor mange værdifulde synergier forbundet med den nye, grønne energiproduktion i Trekantområdet.

Mange raffinerede olieprodukter kræver kulstof for at øge energiindholdet. Det gælder for eksempel for methanol og grøn jetfuel. Vi skal finde biogene kilder til kulstof i tilstrækkelige mængder, når vi udfaser de fossile. CO2 kan opsamles fra røggasserne i energiproduktion, fra biologisk affald, restprodukter fra land- og skovbrug, spildevandsanlæg, industri med mere.
Hvis man vil lave ammoniak, kræver det, at brinten bliver tilført nitrogen, som findes i store mængder i atmosfæren.

“Fossil” infrastruktur

I et par århundreder har vores energi- og transportinfrastruktur udviklet sig i tæt parløb med fossile brændsler, som er en billig, tilgængelig og energitæt energikilde. I 1960’erne blev Shell Raffinaderiet etableret i Fredericia i en periode, da olieselskaberne placerede raffinaderierne tættere på forbrugerne end oliekilderne. I dag kan vi anvende den eksisterende ”fossile” infrastruktur til at lagre vedvarende strøm i grønne, bæredygtige brændsler og distribuere dem via gas- og transportnettet til et gryende dansk og tysk marked. På sigt har vi behov en brint-infrastruktur på linje med det gas-net, vi allerede har. Energinet har i forvejen udset en del af brintinfrastrukturen til at ligge mellem Esbjerg og Fredericia og sydpå til det tyske marked.

På mange måder vil vi fortsætte fornuftige principper om at se på tværs af sektorer og udnytte og effektivisere det, vi allerede har til rådighed. De nødvendige brancher og specialiserede virksomheder, der kan sørge for det, er velrepræsenterede i Trekantområdet.

Ved Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia idriftsætter Everfuel et 20 MW elektrolyse-anlæg i starten af 2024 med synergi til raffinaderiet og det lokale varmetransmissionsselskab, TVIS. Planerne er en trinvis udvidelse til 300 MW i 2026 og 1 GW i 2030. Raffinaderiet har i dag skiftet navn til Crossbridge Energy Fredericia og den eksisterende infrastruktur fra fossil raffinering har potentiale til at blive omstillet, så man omdanner grøn strøm til flydende, grønne brændstoffer. Mulighederne for distribution er store, da Trekantområdet er et knudepunkt for tung transport, og hele Danmark – med undtagelse af Bornholm – er dækket inden for 200 kilometer.

Fordele ved Trekantområdet

  • Med Ørsteds Skærbækværket i Fredericia, Energnists affaldsvarme i Kolding samt Nature Energy’s biogasanlæg i Holsted er der adgang til flere kilder af koncentreret, grønt kulstof, der er afgørende for at kunne producere for eksempel methanol og grøn jetfuel.
  • Med Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er der både produktions- og afsætningsmæssig ekspertise på flydende brændstoffer, og de nye ejere har en vision om at blive verdens første grønne raffinaderi. Denne kapacitet er især vigtig for at kunne producere grøn jetfuel i stor skala.
  • Billund Lufthavn aftager i forvejen al jetfuels fra raffinaderiet og JoinJet og Blackbird Air er nogle af de aktører, som efterspørger grønne brændstoffer.
  • Havnene i Trekantområdet har stor erfaring i at håndtere avancerede drivmidler samt råvarer hertil, og ADP Infrastructures udvikler synergi til transport af råstoffer som CO2 mellem Raffinaderiet, Taulov Dryport, Skærbækværket og havnen.
  • Trekantområdet er udpeget af Energinet til et af knudepunkterne i ny brintinfrastruktur, og der er i forvejen naturgasledning, som måske delvist kan konverteres til brint mod det tyske marked, hvorfra der er stor efterspørgsel efter brint til industri. Energinet planlægger en brintinfrastruktur mellem Trekantområdet, Esbjerg og sydpå til Tyskland, og nordpå til gaslageret i Lille Thorup.
  • TVIS ejer et veludbygget fjernvarmetransmissionsanlæg til fire kommuner, der kan aftage og afsætte overskudsvarme fra energiproduktionen og spare omkostninger til industrikøling.
  • Trekantområdet har en markant styrkeposition som transportcentrum med inter-modale terminaler i Fredericia-Taulov området og en stor transportsektor, der ønsker at bidrage til demonstration af grønne brændstoffer, blandt andet Billund Lufthavn
  • Trekantområdets kommuner arbejder ihærdigt på at opskalere VE-produktion, hvor udviklingen af solenergi går stærkt. Sol og vind – også til lands – er afgørende i det nye, grønne energisystem.
  • Den danske brint- og PtX-branche kan skabe 53.000 arbejdspladser gennem hele værdikæden, ifølge Brintbranchen. I TEA vurderer vi godt 22.000 arbejdspladser i Trekantområdets potentielle PtX-værdikæder frem mod 2030.