Fredericia Spildevand

Fredericia Spildevand & Energi A/S (FRSE) er en innovativ miljøvirksomhed, som driver et af Danmarks helt store renseanlæg. Gennem vores mere end 1.000 km kloakledninger transporterer vi hvert år ca. 10 millioner m3 spildevand og regnvand fra borgere og virksomheder til Centralrenseanlægget. Efter rensning udledes det rensede spildevand til Lillebælt gennem en 600 m lang havledning ud på 26 meters dybde i sejlrenden. Lillebælt værner vi aktivt om ved hele tiden at udvikle og forbedre vores oprensningsprocesser.

Rensningsanlægget på Røde Banke har en kapacitet på 420.000 personækvivalenter. Vi er dermed dimensioneret til både at understøtte de mange store industri- og produktionsvirksomheder, der allerede har hjemsted i Fredericia Kommune, samt sikre at byen fortsat kan udvikle sig.

Vi betragter spildevandet som en ressource, og i dag produceres der biogas på vores spildevandsslam, som omsættes til el og fjernvarme. Restproduktet fra bioforgasningen anvendes som gødning på landbrugsjord, og en mindre del af det rensede spildevand afsættes efter en yderligere rensning som teknisk vand til spuling.
Potentialet er imidlertid langt større, og vores ambition er at udnytte alt vores vand i industrielle processer, og nyttiggøre spildevandsslammet til transportbrændstof.
På den måde kan vores udløbsvand efter yderligere rensetrin substituere en del af grundvandsressourcen, og vores slam kan, efter en tryksat, termisk proces samt en raffinering, understøtte den grønne transport med et nyt bioolieprodukt.

En fuld recirkulering af alt vores udløbsvand og slam vil lette presset på vores grundvandsressourcer, bidrage til udfasning af fossilt brændstof i transportsektoren, bidrage til den grønne omstilling og reducere vores miljø- og klimapåvirkning.
Så komplekse opgaver kan vi ikke løse alene, og vi indgår derfor i partnerskaber og deltager i udviklingsprojekter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Besøg partner website